Öcalan’ın avukatları AYM’ye başvurdu: Tecrit gerekçeleri soyut ve hukuk dışı

img
İSTANBUL – PKK Lideri Abdullah Öcalan hakkında “ziyaretçi, haberleşme ve avukat yasağı” getiren Bursa 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararı Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. Başvuruda, “kararların gerekçelerinin tamamının soyut, maddi gerçekliği olmayan, hukuk dışı” olduğuna dikkat çekildi. 
 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bursa 1. İnfaz Hakimliği, PKK Lideri Abdullah Öcalan ile İmralı’da tutuklu Hamili Yıldırım, Ömer Hayri Konar ve Veysi Aktaş hakkında “ziyaretçi, yazılı haberleşme, telefon hakkı ve avukat görüşmesi” yasağı getirmesi ve kararın Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından onanması üzerine avukatlar, dosyayı Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) taşıdı. Öcalan’ın avukatları tarafından yapılan başvuruda, Öcalan’ın son 6 yıl 10 aydır, diğer başvurucuların ise İmralı Cezaevi’ne nakledildikleri günden bu yana, 3 yıl 2 aydır tüm avukat görüş başvurularının Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından reddedildiğine yer verildi. 15 Temmuz 2016 tarihine kadar  “hava muhalefeti” ve “gemi arızası” gerekçeleriyle reddedilen başvuruların, bu tarihten sonra Bursa 1. İnfaz Hâkimliğinin tüm görüşme ve iletişim ağlarını yasaklayan 21 Temmuz 2016 tarih ve 2016/56 d. İş sayılı kararı gerekçe gösterilerek reddedildiği hatırlatıldı.
 
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talebi ve Bursa 1. İnfaz Hâkimliği kararı ile başvurucuların, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) İşkence ve Kötü Muamele Yasağı, Adil Yargılanma Hakkı, Özel ve Aile Yaşamına Saygı Hakkı, Ayrımcılık Yasağı’nın ihlal edildiğine yer verilen başvuruda, “Bu uygulama ile yine AİHS’de yer alan Olağanüstü Durumlarda Yükümlülük Azaltma (Md.15) maddesi, temel hak ve özgürlüklerin Sözleşme de öngörülenden daha geniş sınırlandırılmasını engelleyen hakkın kötüye kullanılması yasağı (AİHS Madde 17) maddesi ile Sınırlamaların Amaç Dışı Kullanılmaması (AİHS Md.18, Anayasa Md. 15) ilke ve kuralları da ihlal edilmiştir” denildi.
 
‘HİÇBİR DELİL SÖZ KONUSU DEĞİL’
 
Söz konusu karar ve uygulamanın “birkaç açıdan hukuken öngörülebilir değildir” ifadesine yer verilen başvuruda, Bursa İnfaz Hâkimliği kararına dayanak yapılan 5275 sayılı yasanın 114 ve 115. Maddelerinin soruşturma ve kovuşturma evresindeki tutuklular için geçerli olduğu, İmralı Cezaevi’ndeki başvurucuların tümünün hükümlü olduğu hatırlatıldı. Başvuruda, bu hükümlerden yola çıkarak Öcalan ve diğer tutuklular hakkında ziyaret, mektup, iletişim kısıtlılığı ve yasağı uygulanamayacağı kaydedildi.  Başvuruda, “59/4-5-7-8 hükümleri ise gerekçeler ve maddenin aradığı unsurlar oluştuğu takdirde avukat görüşmelerinde bir görevlinin bulunmasını, belgelerin incelenmesini ya da belirli sürelerle yasaklanmasını düzenler. Aile ziyaretleri ile ilgili hukuka aykırı hiçbir delil, bulgu ve belge veya tutanak söz konusu değildir. Kaldı ki tutuklular için yer verilen yukarıdaki kanun maddeleri ile aşağıdaki avukat görüşmelerini düzenleyen kanun maddelerinin hiçbirinde aile ziyaretinin yasaklanması hususu düzenlenmemektedir. Buna rağmen aile ziyaretlerinin kararda yasaklanmış olması açık hukuka aykırılığı göstermekte, ‘öngörülebilme’ kriterini ortadan kaldırmaktadır” denildi. 
 
‘ANAYASAL KURAL İHLAL EDİLDİ’
 
Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararına dayanak gösterdiği 5275 Sayılı Yasanın 49/2. Maddesine atıfta bulunulan başvuruda, “Dayanak gösterilen bu maddede de düzenlendiği üzere ‘kanunda açıkça belirtilmeyen diğer tedbirler’ olarak ele alındığından temel hak ve özgürlükleri kısıtlayıcı ve yasaklayıcı olarak ve de genişletilerek ele alınması hukuken öngörülebilirlik kriterinin kesin ihlalidir” ifadesi yer aldı. 
 
Bursa1. İnfaz Hakimliği ve Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararlarına esas dayanak olarak gösterdiği 5275 Sayılı Yasanın 59/4-5-7-8. Maddelerinin 667 Sayılı KHK’nin 6/d maddesinin fıkralara bölüştürülmüş ve kanunlaştırılmış hali olduğu belirtilerek, “Zira İnfaz Hakimliği tarafından dayanak gösterilen ve Ağır Ceza Mahkemesince de kabul edilen iddialar, dayanak gerekçeler ve bahsi edilen disiplin cezalarının tamamı eski tarihlilerdir. Aşağıda açıklanacağı üzere İmralı Hapishanesinde görüş ve haberleşme yıllardır hiçbir şekilde gerçekleşmediğinden mutlak tecrit koşulları bulunmaktadır. Anayasa’nın 2. Maddesinde de belirtildiği üzere hukuk devleti ilkesinin en önemli uygulamalarından bir tanesi yasaların geçmişe yürütülemeyeceğidir. Hukukun öngörülebilir olması ve hukuki güvenlik açısından anayasal bir kural burada ihlal edilmektedir” vurgusu yapıldı. 
 
‘GEREKÇE 10 YIL ÖNCEKİ DİSİPLİN CEZALARI’
 
Savcılık talebinde ve hakimlik kararı içerisinde yer verilen disiplin cezalarının tamamının 2005-2009 yılları arasındaki disiplin cezaları olduğu hatırlatılan başvuruda, “Hiçbir güncelliği kalmayan ve infaz edilen disiplin cezalarının 2018 yılındaki bu karara dayanak gösterilmesi hukuken kabul edilemezdir. 10 yıl öncesinin infaz edilen ve bugüne hukuken dayanak olamayacak disiplin cezaları Sayın Abdullah Öcalan için ileri sürülmüşken diğer başvurucular Sayın Hamili Yıldırım, Sayın Ömer Hayri Konar, Sayın Veysi Aktaş açısından kararda herhangi bir disiplin cezasından da bahsedilmemiştir. Zaten maddi delil yoksunu olan kararda Sayın Öcalan dışındaki başvurucular için hukuka aykırıda olsa disiplin cezası gibi bir iddia ileri sürülmemiş, dayanak gösterilmemiştir” denildi. 
 
Öcalan için 10 yıl önce uygulanan disiplin cezalarının karara gerekçe gösterilmesine ilişkin başvuruda, “Hükümsüz kalan bir ceza, bugün Uluslararası Kişisel ve Sosyal Haklar Sözleşmesi Madde 7’ye göre hukuka uygun bir ceza gerekçesi yapılamaz” diye ifade edildi. “Diğer başvurucular açısından ise herhangi bir delil gösterilmediğinden, var olmayan bir durumdan dolayı ceza veya yasak adı altında sınırlama getirilmesi Anayasa’ya ve dayanak gösterilen kanun maddelerine de aykırıdır” diye belirtildi. 
 
‘AVUKAT GÖRÜŞLERİ HUKUKA AYKIRI YASAKLANDI’
 
5275 Sayılı Yasanın 59. Maddesine dayanarak verilen kararın hukuka uygun herhangi bir dayanağı söz konusu olmadığına vurgu yapılan başvuruda, şöyle denildi: “Dayanak yapılan kanun maddelerinin aradığı şart ve yaptırımın her ikisine de aykırı bir müdahale yapılmıştır. Hem iddia edilen hukuka aykırı durumlara dair bilgi, bulgu ve belge elde edilmemiştir, kararda gösterilmemiştir hem de bu soyut iddia ile 59. Maddenin beşinci fıkrasındaki müdahalelere gidilmemiştir. Olmayan, yapılmayan avukat görüşmelerinin yasaklanmasına karar verilmiştir” denildi. Başvuruda, “Hem avukat görüşmelerinin yapılmamış olması hem kanunun aradığı ağır şartların hiçbirinin gerçekleşmemiş olmasına rağmen avukat görüşmeleri hukuka aykırı bir şekilde yasaklanmıştır.” 
 
‘HUKUK DIŞI GEREKÇELER’
 
Kararların gerekçelerinin tamamının soyut, maddi gerçekliği olmayan, varsayıma dayalı ve hukuk dışı gerekçeler olduğu kaydedilen başvuruda, şu bilgilere yer verildi: “Zaten yer verilen bu gerekçelerden de anlaşılacağı üzere kanaat bildiren, iddialar düzeyinde kalan, tahmin edildiği belirtilen söylemlerdir. Temel hak ve özgürlüklerin hiçbiri, hukuka uygun delillere dayanmadan özlerine dokunulamaz, ortadan kaldırılamaz, kısıtlanamaz ve yasaklanamaz. Karar dosyasının tamamının fotokopisi tarafımızca çekilmiş olmasına rağmen dosyada söylenen varsayımlara dair herhangi bir delil bulunamamıştır. Herhangi bir delil olmadan sırf savcılık makamının bir takım varsayımlarına dayanarak hüküm kurulmuş olması hukuken geçerli kabul edilemez.” 
 
‘HUKUKA AYKIRILIK KATMERLEŞTİRİLMİŞTİR’
 
Başvuruda, “Başvurucular için alınan İnfaz Hâkimliği kararının birebir OHAL ile bağlantılı olmadığı, karara konu kısıtlamaların, yasaklamaların geçmişe doğru uygulanma süresinden anlaşılmaktadır. İmralı Cezaevi’nde 700’ün üzerinde başvuruya rağmen 27 Temmuz 2011 tarihinden bu yana hiçbir avukat görüşmesi yaptırılmamıştır. Yine 7 Ekim 2014 tarihinden bu yana 180 görüşme başvurusu yapıldığı halde sadece bir kez (11 Eylül 2016) aile görüşü gerçekleşmiştir. Dolayısıyla İmralı’daki uygulama OHAL ile ilgisi olmayan politik, idari, fiili ve sistematik bir müdahaledir. OHAL içerisinde bu uygulamaların yasalaşmış olması da bu hukuka aykırılığı katmerleştirilmiştir” vurgusu yapıldı. 
 
‘AĞIRLAŞTIRILMIŞ TECRİT HALİ ÜRETMEKTEDİR’
 
Anayasa’nın 17. Maddesi ile AİHS’in 3. Maddesinin ihlal edildiğine yer verilen başvuruda, “Söz konusu karar işkence ve kötü muamele yasağı ilkesine, kişinin maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına aykırı ağırlaştırılmış bir tecrit hali üretmektedir” denildi. Başvuruda, tutuklulara karşı yapılan muamele ve uygulanan cezanın, Anayasa’nın 17. maddesi uyarınca bir ihlal oluşturup oluşturmadığı hususunda yapılacak değerlendirmelerde AİHM kararları ile birlikte özellikle CPT’nin belirlediği standartlar ve Türkiye hakkında hazırladıkları raporların da göz önüne alınması gerektiği hususu üzerine duruldu.
 
‘HUKUKA AYKIRI BİR YASALLIK KAZANDIRILMIŞTIR’
 
“İnfaz Hâkimliği kararıyla, zaten yıllardır uygulanmakta olan bu tecrit uygulamalarına hukuka aykırı bir yasallık kazandırılmıştır” diye ifade edilen başvuruda, şunlar ifade edildi: “söz konusu uygulamalar dış dünya ile teması tamamen keserek İmralı’yı bir kez daha ve çok daha uzun sürelerle ‘kuşku götürmez bir tecrit’ haline sokmuştur. Ve böylesi bir tecrit uygulamasının başvurucular açısından mahpusluğun yapısında bulunan ceza düzeyini katlanılamaz derecede ağırlaştırdığı ve ‘daha da kötü hale getirdiği’ açıktır. Başvurucuların dış dünya ile temasını sona erdiren bu uygulamalar başvurucuların koşullarını da denetlenemez hale getirmektedir. Cezaevinde maruz kalabilecekleri kötü muamele koşullarını dışarıdan üçüncü kişi ve gözlemcilerin denetleme olasılığı bulunmamaktadır. Bu durum da başvurucuları keyfi uygulamalara karşı bir kez daha korunmasız ve çeşitli ihlallere açık bir durumda bırakmaktadır. Tüm bu nedenlerle başvurucuların söz konusu kararla içinde bırakıldıkları ağır tecrit koşullarının işkence ve kötü muamele yasağının ihlalini oluşturduğunun tespitini talep etmek zorunlu hale gelmiştir.” 
 
Avukatlar, başvurunun sonuç kısmında ise, Anayasa’nın 17. Maddesi ile Birleşmiş Milletler (BM) Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşme’nin 3. Maddesinin, Anayasa’nın 20, 22. ve 36.  Maddeleri ile Sözleşme’nin 6. ve 8. Maddesinin, Anayasa’nın 38. Maddesi ile Sözleşme’nin 7. Maddesinin, Anayasa’nın 141. Maddesi ile Sözleşme’nin 13. Maddesinin, Gerekçeli kararın bulunmaması yönünden Anayasa’nın 36 Maddesinin, Anayasa’nın 13 ve 15. Maddesi ile Sözleşme’nin 15, 17. ve 18. Maddesinin ihlal edildiğini tespit edilmesini talep etti.
 
MA / Yasin Kobulan 
 

Diğer başlıklar

14:34 Ağırlaştırılmış müebbetle yargılanan sanığa 8 yıl ceza
14:32 Sancar MA’ya konuştu: Çözümün adresi Meclis’tir, hiçbir aktör göz ardı edilemez
14:26 Barış Anneleri'nden Emine Şenyaşar'a dayanışma ziyareti
13:58 Barış Anneleri Süleymaniye’de bir araya geldi
13:55 Düzce’de Kürt işçilere saldırı
13:51 Validebağ’da gönüllüleri ziyaret eden Yapıcı: Suç duyurusunda bulunacağız
13:47 'İntihar etti' denilen kadının katledildiği ortaya çıktı
13:43 Temel ve Dündar’ın yargılamasının durdurulması talebine ret
13:15 İHD ve Meriç nehrine atılan mültecilerin ailelerinden açıklama
13:07 Avukatlardan İmralı başvurusu
13:07 TJA’dan yeni dönem öncesi kadın buluşması
12:47 İşten atılan Ayşe Erim'in mücadelesi kazandı
12:46 Validebağ Korusu’nda gerginlik sürüyor
12:38 Başkan temaslı çıkınca Kobanê Davası'na iki gün ara verildi
12:33 'Turunçlu Arıtma Tesisi kapatılsın'
12:29 Elazığ Cezaevi’nde ağız içi arama dayatılıyor
12:19 Meksika’da günde en az 10 kadın ve kız çocuğu katlediliyor
11:56 Emine Şenyaşar'dan avukatlara dayanışma çağrısı
11:49 Vartinis Katliamı davası: Alay Komutanı Karaoğlu hakkında tutuklama kararı
11:39 Kayyım mahallelinin tandırlarını yıktırdı
10:56 6 ayda bin 98 hak savunucusu gözaltına alındı
10:45 Gazeteci Sarya: Suriye'nin geleceğini bölge halkı belirleyebilir
10:45 Avukat Maçoğlu: Kobanê dosyasında unutulan belge araştırılırsa kumpas ortaya çıkacak
10:36 Bölgede HDP'nin oyları artarken, AKP'ninkiler eridi
10:18 Yüzde 98 engelli kişi tutuklandı
10:01 Katledilen kolberlerin cenazesi saatlerce güneş altında bekletildi
09:27 İnfazı yakılan tutukluya 9 yıl fazla ceza yazıldı
09:27 Validebağ Korusu'na polis eşliğinde baskın
09:26 3 kentte ev baskınları: 9 kişi gözaltında
09:11 Federe Kürdistan'da son 6 ayda 4 bin kadın başvurdu
09:11 Polis aramada sigara içen şoförü darp etti
09:10 Yeni yapılaşma için köyler imara açıldı
09:09 Kaçak plastik işletmeleri zehir saçıyor, belediye izliyor
09:08 Ailesi katledilen İzol adliye önünde: Sadece adalet istiyoruz
09:07 Kadınlar mitinge hazırlanıyor: Özgürlüğümüz için evlerden çıkıyoruz
09:06 Anadilde müziği renklerle öğreniyorlar
09:04 15 milyon TL'lik 6 ihalede usulsüzlük
09:03 Tutukluların şikayet dilekçesi başgardiyanda takılıyor
09:02 Gözlerini kaybeden tutuklunun şikayetine ‘ispata muhtaç’ savunması
09:01 ‘Yeni Yüksekova’ çalışması bitmiyor
09:00 21 EYLÜL 2021 GÜNDEMİ
08:33 Barınamayan öğrencilerin eylemi sürüyor
20/09/2021
23:46 Ankara’da 'Barınamıyoruz' diyen 9 öğrenci gözaltına alındı
23:02 Yolcu otobüsüne saldırı: 2 yaralı
22:51 Erdoğan'dan 'yurt' eleştirilerine yanıt
22:34 Rusya’da seçim sonuçları belli oldu
22:06 İzmir’de üniversite öğrencileri çadır nöbeti başlattı
21:07 Koronadan 231 kişi daha hayatını kaybetti
20:24 Çelemoğlu'nu katleden Çetin'in HTS kayıtları incelenecek
20:12 Uğur Tekstil çalışanları: Sendika hakkımız engellenemez
20:06 Suruç Aileleri İnisiyatifi: Dava kapatılmak isteniyor
19:36 BTS'nin oturma eylemi 36’ncı haftasında
19:27 Gökkan’ın avukatları mahkemeyi HSK’ye şikayet etti
19:16 Eğitim Sen: 19 milyon öğrenci kaderine terk edildi
18:45 Heymans: Türkiye’de Torosların yerini Transporter aldı
18:31 Musa Anter ödülleri sahiplerini buldu: Mirası özgür basın emekçileri devraldı
17:58 Bitlis’te sokağa çıkma yasağı
17:51 Gabar’da yangı yayılıyor
17:37 HDP eski Milletvekili Kocaman tahliye edildi
17:29 Cizre’de ‘Özgürlük zamanı’ buluşmaları sürüyor
17:10 Adıyaman'da 339 ev karantinaya alındı
17:08 Cenevre’deki mahkemede konuşan Keskin: İşkence bir devlet politikası
16:57 Apê Musa mezarı başında anıldı
16:30 Türkiye'nin bombardımanında 2 kolber hayatını kaybetti
16:30 Kobanê Davası yarına ertelendi
16:26 Silvan’da bir kişi gözaltına alındı
15:47 Kobanê Davası’nda savunma yapan Tan: MYK toplantısına katılmadım
15:46 Av. Özdoğan: Yargılama siyasi bir partinin odasında başladı
15:36 Türkiye, Cenevre’de yargılanıyor: Kürtlere yönelik ayrımcılık ve işkence arttı
15:10 4 yakını katledilen İzol yine 'adalet' istedi
15:07 Ağaç kıyımı AKP'li belediye başkanını da isyan ettirdi
14:42 Zam talep eden saya işçileri iş bıraktı
14:41 Kadın avukatlardan Emine Şenyaşar'a destek
14:34 Müteahhitler zamlara karşı iş bıraktı
13:49 Ferhat Tepe’nin fotoğrafına yasak: Örgüt bağı araştırılıyor!
13:20 Taliban’dan kadın belediye çalışanlarına ‘evde kalın’ talimatı
13:16 Kobanê eylemlerinde kaç YPG'li tedavi edildi?
13:08 Afganistan’da Kadın Bakanlığı’nın kaldırılması protesto edildi
13:07 HDP’li gençlerden uyuşturucuya karşı etkinlik
13:05 'Barınamayan' öğrenciler geceyi sokakta geçirdi
12:53 Buldan'dan 'kumpas davası' çıkışı: Gerçek suçlular korunuyor
12:33 Gözaltına alınan İranlı 9 Kürt ÖSO’ya teslim edildi
12:33 Leyla Güven'e 'renk' gerekçesi: Bölücü elbise cezaevine giremedi!
12:29 Hasta tutuklu Şahin: Tedavi hakkım engelleniyor
12:28 503 cenaze kimsesizler mezarlığında bekletiliyor
12:27 İbrahim Ayhan mezarı başında anıldı
12:05 Kobanê Davası: İddianamenin omurgasını oluşturan ifadeler dosyada yok
11:50 Ekolojist Akyıldız: Tarihte görülmemiş doğa kırımı yaşanıyor
11:33 Şenyaşar: Bu zulmü dayanışmayla sonlandıracağız
11:22 Gazeteci Durket Süren’in duruşması ertelendi
11:22 Bir zamanlar değirmene şimdi ise köye hayat veriyor!
11:02 Apê Musa katledildiği sokakta anıldı
10:45 Kobanê Davası'nda gazeteci ve izleyicilere engel
10:32 Vartnis Katliamı duruşmasına dayanışma çağrısı
10:30 Efrîn'de Kürtçeye yasak!
10:29 Yeni Yaşam ‘Apê Musa'nın kalemiyiz’ manşetiyle çıktı
10:28 Yousif Ismael: ABD Suriye'den çekilir, Irak’ta kalır
10:04 Herkesin değerini teslim etmeye mecbur olduğu gelenek
09:33 Halktan ve doğadan yana...
09:31 Özgür haberciliği ilke edinenlere teşekkür borçluyuz