‘Özgür baretlileriz’ diyerek kuruluşlarını deklare ettiler

img

ANKARA - Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları Platformu, düzenledikleri basın toplantısı ile ‘Özgür baretlileriz’ diyerek kuruluşlarını deklare etti.

Yurtsever, devrimci, demokrat ve özgürlükçü birçok mimar, mühendis ve şehir plancısı, insanın insana, insanın doğaya tahakkümünü körükleyen, toplumu ekonomik, sosyal, psikolojik kriz ve savaş politikaları ile yıkıma sürükleyen kapitalist politika ve uygulamaları ile daha aktif mücadele etmek amacıyla Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları Platformu oluşturdu.
 
Oluşturulan Platform, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Ankara Şubesi’nde düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna deklare edildi.
 
Hazırlanan kuruluş deklarasyonunu Platform adına Yekbun Sevdalı okudu.
 
Mücadeleyi büyütmek ve mücadelelerini toplumsal mücadeleyle bütünleştirmek iddiasıyla bir araya geldiklerini söyleyen Sevdalı, “Bizler, Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları olarak hem mesleki hem de toplumsal alanda bu ekonomik, sosyal, psikolojik ve ekolojik krizden çıkışın kadın özgürlükçü, ekolojik ve demokratik siyaset ekseninde tutum ve uygulamalarla sağlanabileceğini öngörmekteyiz” dedi.
 
Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları Platformu’nun kendisini deklare ettiği basın açıklama şöyle: 
 
“İşsiziz, işçiyiz, emekçiyiz, kadınız, genciz, ötekiyiz, renkliyiz, sınır tanımayanlarız, özgür baretlileriz. Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancılarıyız. Kapitalizmin sömürü ve baskı aygıtları, şiddetini günbegün arttırırken mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak mücadelemizi büyütmek ve toplumsal mücadeleyle bütünleştirmek iddiasıyla bir araya geldik. 
 
Diyarbakır’dan İstanbul’a, Van’dan İzmir’e, Ankara’dan Mardin’e, Urfa’dan Mersin’e ve daha birçok ilde, mühendislik ve örgütlenme başlıklarını tartışarak Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları Platformu fikriyatını pratiğe geçirme kararı aldık.
 
ÇOK BOYUTLU ŞİDDET YÖNTEMİ İLE TOPLUM SİNDİRİLMEYE ÇALIŞILMAKTA
 
Kapitalist sömürünün en yoğun halini yaşadığımız, ‘insanın değeri, fiyatıdır’ söyleminin kabul gördüğü zamanlardayız. Canlı, cansız tüm varlıkları sömürme esasına dayanan kapitalizm, bireyi ahlaki ve politik ilkelerinden kopararak her türlü kurnazlık ile özünden de uzaklaştırmaktadır. Yabancılaşma, militarizm ve sistem için artık amaçsallaşan çok boyutlu şiddet yöntemleriyle toplumu sindirerek yönetebilmeye çalışmaktadır. Aşırı kar hırsıyla sömürünün zirveye taşındığı, insanların bireycileştirildiği, tüketim olgusunun hızla arttığı, iklimlerin değiştiği, doğanın talan edildiği günümüzde tüm canlılar tehdit altındadır. İnsanın insana, insanın doğaya tahakkümünü körükleyen bu sistem her kriz döneminde kaos ile bir çıkış noktası aramakta ve toplumu ekonomik, sosyal, psikolojik kriz ve savaş politikaları ile yıkıma sürüklemektedir.
 
İKLİM KRİZİ
 
Kapitalizmin, ihtiyaç fazlası kaynak tüketimi ve üretimine dayalı enerji politikaları, tüm canlılığı ve bütün bir toplumsal yaşamı topyekûn bir yok oluş krizi olan iklim kriziyle baş başa bırakmıştır. Gelinen noktada canlı geleceğini tehdit eden iklim krizi ne yazık ki birkaç hükümetin ‘davranış değişikliği’ ile ortadan kaldırılabilecek bir kriz değildir. İklim kriziyle mücadelenin yolu fosil yakıt kullanımının yaşamsal zararlarının teşhirinden ve bertaraf edilmesinden geçtiği kadar savaş karşıtlığından, mevcut egemen sistemin reddiyesinden, alternatif enerji kaynaklarına yönelinmesinden, iklim krizinin en çok yoksulları etkilediği bilincinin örgütlenmesinden geçmektedir.
 
YIKIMLARIN SUÇ ORTAĞI OLUNDU 
 
Mühendisliğin sermayeye hizmet eder hale getirildiği gerçekliği ile mühendis, mimar ve şehir plancıları da bu yıkımların suç ortağı olmuştur. Daha fazla kar elde etmek için nükleer silahların yapımından tutalım, HES projelerine, kültürel, tarihsel ve sosyal ilişki kodları göz ardı edilerek yok edilen toplumsal yaşamı sisteme hizmet edecek şekilde dizayn eden kentsel dönüşüm projelerinde, çevreyi katleden ve tarihi kültürel değerleri tahrip eden tüm projelerde mühendis ve mimarların da payı olduğu unutulmamalıdır. Toplum yararına yapılan mühendisliğin, doğanın organik bir parçası, sürdürülebilir ve alternatif modelle yaşanabilir bir dünya ortaya çıkaracağı açıkken, günümüzde mühendisliği meslek olarak tercih etmek daha fazla ürün üretmekle, daha çok kar elde etmekle bağdaşır hale gelmiştir. Betonlaşmış devasa kentler her geçen gün yayılmaktadır. Mevcut mühendislik anlayışı doğa talanı ve kapitalizmi güçlendirmekten başka bir anlam ifade etmemektedir. Bu konuda köklü tartışmalara ve mühendislikte devrime ihtiyaç olduğunu düşünen biz Özgürlükçü Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları, mevcut mühendislik anlayışını, toplum için mühendislik şiarı ile aşma gayreti içerisinde olacağız.
 
EKOLOJİK AHLAKİ-POLİTİK TOPLUM MÜHENDİSLİĞİNİ HEDEFLİYORUZ
 
Günümüzde bilgi, toplumdan giderek kopartılarak iktidarların hizmetine sunulmuş, üniversiteler içleri boşaltılarak işlevsizleştirilmiş ve sermayenin hizmet araçları haline gelmiştir. Bilimin sermayeleşmesi, toplumsallaşmanın da önündeki engellerden biri olmuştur. Mevcut pozitivist bilim anlayışı, kapitalist ideolojiyi, erkek egemen zihniyeti en yaygın örgütleyen araçların başında gelmektedir. Bu pozitivist bilim anlayışı çerçevesinde bizlere dayatılan mesleki anlayışların, yaklaşımların aksine, bilimin ve tekniğin doğayla iç içe bir toplumsal yaşamın öz değerleri üzerinden şekillendiği, geliştiren ve dönüştüren bilimle sıkı ilişkiler içinde olan ekolojik, ahlaki-politik toplum perspektifini ana ilke edinmiş mühendisliği hedeflemekteyiz.        
 
KADINLAR MÜHENDİSLİKTE DE İKİNCİ SINIF OLARAK GÖRÜLMEKTE
 
İnsanlık tarihinde kapitalist sistemin, çok az bir zaman diliminde yaşandığı ve yaşamaya devam ettiği, geçmişimizin çok büyük kısmında ise kadın eksenli, eşitlikçi ve ahlaki bakış açısına sahip bir sistemin olduğu bilinmektedir. Tarihin ilk eşitsizliğine maruz kalan, toplumunun ilk ve son köleleri kadınlar, mühendislikte de ikinci sınıf olarak görülmektedir. Kadına mühendislikte tanınan rol, mevcut erkek egemen zihniyetin kadına toplumsal yaşam içinde tanımladığı rol kadardır. Erkek meslektaşıyla eş değer işi yapan ancak eşit ücret almayan kadınların bu durumu kabul etmesi mümkün değildir. Krizde ilk gözden çıkarılan, kayıt dışı çalışmaya en çok maruz kalan mimar, mühendis, şehir plancısı kadınlar, bugün sadece kariyer sitelerinde değil meslek örgütleri aracılığıyla da cinsiyetçi iş ilanları ile karşılaşmaktadır. Kadınlar üye sayısı fazla dahi olsa ne meslek örgütlerinde ne de diğer sivil toplum örgütlerinde erkeklerle eşit temsil edilmemektedir. Kadın mühendis ve mimarlar ulaşım ve sağlık hakkından, hijyenden, işçi sağlığı ve güvenliğinden yoksun, mobbinge, tacize, kazalara açık bir şekilde, liyakat ve beceriye bakılmadan erkek alanı olarak kodlanan çalışma hayatında tutunmaya çalışmaktadır. Özgürlükçü mimar, mühendis ve şehir plancı kadınlar olarak sadece içinde bulunduğumuz bu tabloya sahip çalışma alanlarında değil, toplumsal yaşamın her alanında tüm kadınlarla dayanışma ağlarını örerek bu erkek egemen zihniyete karşı mücadele edeceğiz.
 
KADIN ÖZGÜRLÜKÇÜ EKOLOJİK VE DEMOKRATİK SİYASET
 
Yaşanan tablo, kapitalist, erkek egemen sistemin, başta kadına ve doğaya olmak üzere, politik, ekonomik, psikolojik çok boyutlu, topyekûn saldırılarla toplumsal yaşamı hedef aldığını açıkça ortaya koymaktadır. Tüm bu saldırıya uğrayan alanlar aynı zamanda meslek alanlarımızla örtüşmektedir. Bizler, Özgürlükçü Mühendis Mimar Şehir Plancıları olarak hem mesleki hem de toplumsal alanda bu ekonomik, sosyal, psikolojik ve ekolojik krizden çıkışın kadın özgürlükçü, ekolojik ve demokratik siyaset ekseninde tutum ve uygulamalarla sağlanabileceğini öngörmekteyiz. Bunun en önemli ayaklarından birinin, mevcut sorunların birçok boyutuyla tezahür ettiği Kürt sorununun demokratik barışçıl yollarla çözümüne bağlı olduğuna inanmaktayız.
 
İŞÇİLER HER AN ÖLMEKTEDİR
 
Yine, iş cinayetleri ve işçi intiharlarına baktığımızda ‘işçiler her an ölmektedir.’ Her gün kendini yenileyen ve yineleyen, emek sömürüsü üzerine kurulu olan mevcut sistemde yaşanan iş “kazaları” ve meslek hastalıkları önlenebilirdir ve bu nedenle de iş cinayeti olarak nitelendirilmektedir. Dönemsel olarak açıklanan raporlarda az sayıda işçiyle çok iş üretme, fazla mesailer, yeterli ve dengeli beslenmenin eksikliği ve çalışma ortamlarının uygunsuzluğu, sendikalaşmanın önündeki engeller ve daha birçok sebep iş cinayetlerinin başlıca nedenleri olarak belirtilmektedir. Dünyada her 15 saniyede bir işçi ölürken, Türkiye’de durum farklı değildir. Ard arda gelen Soma ve Şirvan faciaları, iş cinayetlerine yaklaşımdaki fütursuzluğu ve iktidar politikalarını ortaya koymaktadır. Bu anlamda, güvencesiz, sendikasız, kayıt dışı çalışmaya mahkûm olmanın, bizler için kıyımdan geçirilmek olduğu açıkça görülmektedir.
 
TMMOB TARİHSEL MİSYONUNU GERÇEKLEŞTİRMEK DURUMUNDADIR
 
TMMOB’a düşen görev de aslında burada başlamaktadır. Meslek etiğinin hiçe sayıldığı, bilimin ve tekniğin doğa talanı ve salt kâr amacıyla kullanımının pik yaptığı bu dönemde meslek örgütümüz TMMOB, gerek yaptırım gücüyle gerekse politik duruşuyla bu yozlaşmaya karşı göğüs germek, tarihsel ve toplumsal misyonunu gerçekleştirmek durumundadır. Gerek üyeleri ile kurulan ilişki biçimleri, gerek farklı coğrafyalarda yaşanan benzer olaylar karşısında takınılan tutum, yetersiz oluşunun yanı sıra 500 binin üzerinde üyesi bulunan bu dev meslek örgütümüzün tarihsel sorumluluğunu yerine getirmesine engel olmaktadır. Aynı zamanda üniversitelerdeki kontrolsüz kontenjan artışı ve bununla birlikte ortaya çıkan genç işsiz üyelere dair ciddi bir gündeminin olmadığı gibi KHK’larla ihraç edilen mühendislerin haklarını savunmada geride durduğu görülmektedir. 65 yıllık mücadele serüvenine sahip bu örgütün tespit ve çözüm önerileriyle mimar mühendis şehir plancılarının kapitalist yozlaşmaya karşı duruşunu net bir biçimde ortaya koymalıdır. Bizler, TMMOB ilkelerini savunan mimar mühendis şehir plancıları olarak örgütümüzün mesleki, kültürel, politik mirasına güç katma iddiasındayız.
 
ANADİLDE PARASIZ EĞİTİM
 
Toplumsal köklerimize geri dönüp baktığımızda gerçeklerle buluşmamız kaçınılmaz olacaktır. Zaman demokratik toplumu inşa etme, yine kadın duygusu ve zekâsı ile hakikate dönüşme zamanıdır. Biz Yurtsever, Devrimci, Demokrat ve Özgürlükçü Mimar Mühendis ve Şehir Plancıları olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu dönemde mesleki haklarımıza ve yaşam alanlarımıza sahip çıkmak için, anadilde parasız, eşit, demokratik ve bilimsel eğitim için meslek örgütümüzü büyütmek, daha işlevsel hale getirmek için tüm meslektaşlarımızı birlikte yürümeye davet ediyoruz.
 
DEĞİŞİMİ DÖNÜŞÜMÜ ZORUNLU KILACAĞIZ
 
Örgütlülüğün gücünün farkında olan bizler, çalışma hayatının insan onuruna yaraşır bir alan olması, çalışmanın kendisinin yaşam hakkını ihlal eden bir eylem olmaktan çıkması için umutla mücadele edeceğiz. Dayanışmanın ve örgütlenmenin yaşattığı ve güzelleştirdiği mottosu ile sesimizi, sözümüzü uzanabileceğimiz her yere ulaştıracak, değişimi ve dönüşümü zorunlu kılacağız.”
 
 
 
 
 
 

Diğer başlıklar

23/01/2020
23:32 Merkel İstanbul'a geldi
22:05 HDP’li Özsoy zırhlı araç ölümlerini Soylu’ya sordu
21:35 66 barodan ortak ‘İyidil’ açıklaması
21:13 İzmirli kadınlar Gülistan Doku için bir araya geldi
19:13 HDP, AB Türkiye Raportörü Amor ile görüştü
19:08 HDP PM Üyesi Bağcık ve 12 kişi tutuklandı
18:25 Merve Kotan davası görüldü
18:02 Katledilen öğretmen Kübra Aşkın'ın davası ertelendi
17:45 HRW: Suriye’de Türkiye destekli gruplar çok sayıda hak ihlalinde bulundu
17:34 Gergerlioğlu: OHAL Komisyonu insanları aldatma komisyonudur
17:05 Öldürülen kaymakamın yakın koruması ‘Emniyet amiri öldürttü’ demiş!
16:53 Küçük Hüseyin'in katil zanlısı ifade vermedi
16:40 'Savaşa hayır' dediği için tutuklanan Esin Kavruk’a tahliye
16:34 5 ilde kar ve sağanak yağış bekleniyor
16:33 Özçelik ailesine taziye ziyareti
16:32 Mahkeme başkanından gazeteciye: Savunmanı sonlandırırım
16:29 TTB ve 47 tabip odasından ortak açıklama: İstismara evlilik affı kabul edilemez
16:11 Polisin yerde sürüklediği Barış Annesi hakkında yeni bir soruşturma
16:00 HDP Sözcüsü Kubilay’a 301’den soruşturma
15:23 Öcalan’ın avukatlarından yeni görüşme başvurusu
15:18 SES: Grup Yorum üyeleriyle görüşülsün
15:15 KESK: OHAL Komisyonu lağvedilmeli
14:57 ‘Kürdistan’ yazılı broşüre takipsizlik
14:17 Birleşik Metal-İş’ten son çağrı: Grev kapıda
14:08 Türkiye’nin yolsuzluk algı endeksi gerilemeye devam ediyor
14:06 Akdemir’in duruşması ertelendi
13:55 Yeni Demokrasi gazetesine toplatma kararı
13:52 Cizre'de HDP'lilerin yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü
13:44 Kürt siyasetçi Bulgaristan’da gözaltına alındı
12:28 YSK’nin son üyesi de belli oldu
11:53 Skandal kayyım kararı Danıştay'a taşındı
11:48 ‘Bitlis’te güvenlik gerekçesiyle kesilen ağaçlar toprağa gömülüyor’
11:43 KÜRDSİAD davasında yakalama kararı
11:40 Gazeteci Kırkaya: Akit hedef gösterdikten sonra dava açıldı
10:54 Van'daki 'eylem ve etkinlik yasağı' yine uzatıldı
10:16 HDP’li Önlü: Demokratik Cumhuriyeti inşa edecek kadroları açığa çıkaracağız
10:16 Açlık grevine destek verenlere açılan soruşturmaya takipsizlik
10:12 Torba kanun Meclis'ten geçmeden yönetmelik değiştirildi
10:08 Ankara’da 4.5 şiddetinde deprem
10:04 Şa Performans İzmir'de sahne alacak
10:03 Çınar’da 8 yaşındaki çocuk ölü bulundu
09:32 Tarihin üstüne beton döküldü: Rapor istenmedi, bilirkişi incelemedi
09:23 Asrın Hukuk Bürosu’ndan AYM’ye İmralı başvurusu
09:16 'Devlet aklı birleşip Dersim'de kadınlara savaş açtı'
09:13 Amedspor Başkanı Kılavuz: Ciddi bir kuşatma altındayız, takıma sahip çıkın
09:10 Nuriye Gülmen'den Grup Yorum için çağrı
09:06 Siyasetçilerden Kanal İstanbul yorumu: Borç yükü onlarca yıla yayılacak
09:06 Kürtçe öğrenen Trabzonlu: Dil algımızı da değiştirecek
09:05 8 bin yıllık tarih maden ocaklarının tehdidi altında
09:04 'Vergi değil haraç alıyorlar'
09:02 Kayyımın müdürü 11 yıl cezaya rağmen tutuklanmadı
09:00 Yazar İşler: Asimilasyon evimizin içerisine kadar sirayet etti
09:00 23 OCAK 2020 GÜNDEMİ
22/01/2020
23:15 İran'da 5.2 büyüklüğünde deprem
22:32 Manisa’da 5.4 büyüklüğünde deprem
22:19 Trablus ve çevresi uçuşa yasak bölge ilan edildi
22:02 Kırıkkale Üniversite Hastanesi’nde 20’den fazla hasta görme yetisini kaybetti
21:03 İhraçlara karşı yapılan oturma eylemi 132. haftasında
20:20 Trump, Salih ve Barzani ile görüştü
20:13 Türkiye ‘2019 Demokrasi Endeksi Raporu’nda 110. sırada
20:05 Kayıp Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 18. gününde
19:57 Libya Ulusal Ordusu Türkiye’ye ait İHA düşürdü
19:15 Katledilen Büşra Yabaşkul’u kadınlar uğurladı
19:09 HSK: FETÖ ihbarları titizlikle inceleniyor
19:01 Kadınlardan katliamlara karşı insan zinciri
18:43 HDP’den Yüksekova’da halk şöleni
18:27 Somalı maden işçileri ödenmeyen tazminatları için yürüdü
18:18 TCDD'den YHT biletlerine zam
17:30 İBB’den kar uyarısı
17:27 Sevda Gürler'i katleden erkeğe tahliye
17:04 HDP’liler kayıp Keldani çift için incelemelerde bulundu
16:42 Küçük Hüseyin’i öldüren zanlının duruşması yarın başlıyor
16:13 YSK’nin 5 üyesi kesinleşti
16:08 Hasta tutuklular için Meclis İnsan Hakları Komisyonu'na başvuru
16:02 Kürt tiyatro grupları: Kürt Dil ve Kültür Ağı’nın manifestosunu yaşamımızda esas alacağız
15:52 Melike Demirok için bir araya geldiler: Yasta değil isyandayız
15:52 Akşener: Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tutmadı
15:51 12 barodan Gezi davası açıklaması
15:12 Alevilerden saldırılara karşı ortak tutum
15:08 Gazeteci Zeyrek'e ajanlık teklifi Soylu’ya soruldu
15:06 ‘Geleceğe nefes’ sloganıyla dikilen 10 milyon fidan kurudu
15:05 Kayyım Güzeloğlu, Mızraklı’nın kitaplarına el koydu
15:04 Başaran: Cezaevleri Guantanamo kamplarına dönüştü
14:44 'Sorumlular yargılansın'
14:38 'Esat Oktay'ın 'Haydar'ı döndü'
14:27 İHD Tarsus Cezaevi Raporu'nu açıkladı: İnsan insanlığından utanıyor
14:18 Diyarbakır’da suya neden yüzde 330 zam yapıldı?
14:17 Meclis yine toplanamadı
13:51 Mardin’de kayyımın su zammı yargıya taşındı
13:14 Dündar: TOKİ Nusaybin’de evleri teslim etmiyor
13:10 Bekçilere kimlik sorma ve adli görev verilmesini içeren teklif Meclis’te
12:09 Askerden 26 yıl önce firar eden bir kişi gözaltına alındı
11:35 Evdeki işkencede burnu kırılan Resul Eken gözaltına alındı
11:34 DAİŞ hala küresel bir tehdit
11:03 ‘Adalet Yürüyüşü’ başlatan Çetinkaya’ya psikolojik işkence iddiası
09:52 Tarihe geçen bir direniş: Tariş
09:40 Sanayicilerden lokavt kararı
09:39 ‘Kürtler dil ve kültür için bir arada olmalı’
09:38 Mızraklı ve Yılmaz’ı tutuklatan itirafçı Ayverdi’ye beraat istendi
09:29 Mardin kayyımı hayali meclis kurup müftülüğe arsa tahsis etti